54

1   2   3   4   5   6   >
10 2008 . | : http://turkbirliyi.vo.uz/forum/5

ÔÎÐÓÌ \"TATARLAR\" ÍÀ ÑÀÉÒÅ TURK BIRLIYI: TATARLAR - ÔÎÐÓÌ ÂÑÅÕ ÒÀÒÀÐ ÎÒ ÊÛÐÛÌÀ ÄÎ ÑÈÁÈÐÀ!

ÔÎÐÓÌ ÂÑÅÕ ÒÀÒÀÐ - ÎÒ ÊÛÐÛÌÀ ÄÎ ÑÈÁÈÐÀ!
ÑÎÇÄÀÂÀÉÒÅ ÒÅÌÛ, ÎÁÑÓÆÄÀÉÒÅ ÂÎÏÐÎÑÛ!
ÔÎÐÓÌ È ÍÀØÈ ÂÑÅ ÑÀÉÒÛ ÑÎÇÄÀÍÛ Â ÏÎÄÄÅÐÆÊÓ ÈÄÅÈ ÒÞÐÊÑÊÎÃÎ ÅÄÈÍÑÒÂÀ!
ÝÒÎÒ ÔÎÐÓÌ - ÔÎÐÓÌ ÇÀ ÑÂÎÁÎÄÍÛÉ ÒÀÒÀÐÑÒÀÍ, ÇÀ ÏÀÒÐÈÎÒÈÇÌ, ÇÀ ÁÐÀÒÑÒÂÎ ÒÞÐÊÎÂ ÂÑÅÃÎ ÌÈÐÀ!
TATARSTAN, QIRIM, HASHTARXAN, SIBIR TATARLARI - BUTUN TATARLA...

: 10 2008 .22:07:46 by Amir Eyvaz
16 2008 . | : http://berdamlek.ucoz.ru

Òàòàðñêèé ïðîåêò Òþðêñêîãî Ìóñóëüìàíñêîãî Îáùåñòâà \"Áèðëèê\" (Åäèíñòâî)!: Îòêðûëñÿ íàø íîâûé ñàéò, ïîñâÿùåííûé èñòîðèè, êóëüòóðå è ñîâðåìåííûì ðåàëèÿì òàòàðñêîãî íàðîäà.

Îòêðûëñÿ íàø íîâûé ïðîåêò - Ñàéò Áåðäýìëåê!
Èñòîðèÿ, êóëüòóðà è ñîâðåìåííîñòü òàòàðñêîãî íàðîäà! Ñàéò âñåõ òàòàð: òàòàð Èäèëÿ (Ïîâîëæüÿ), Ñèáèðà (Ñèáèðè), Êûðûìà (Êðûìà), Ïðèáàëòèêè è äðóãèõ ðåãèîíîâ ìèðà!...

: 16 2008 .22:04:23 by Amir Eyvaz
15 2007 . | : http://tatar.com.ua/

ïîðòàë \"Òàòàðû Óêðàèíû\": ñîçäàí ïîðòàë

Ïîðòàë "Òàòàðû Óêðàèíû" ñîçäàí ñ öåëüþ îáúåäèíåíèÿ ïðîæèâàþùèõ íà Óêðàèíå êàçàíñêèõ è âîëæñêèõ òàòàð, êîòîðûå ïðèçíàþò ñâîåé èñòîðè÷åñêîé ðîäèíîé Èäåëü-Óðàë, Âîëæñêóþ Áóëãàðèþ, Êàçàíñêîå õàíñòâî, à ïðåîáëàäàþùåé íà ýòîé òåððèòîðèè ðåëèãèåé ñ÷èòàþò Èñëàì. ...

: 12 2007 .08:05:27 by Bolenic
11 2007 . | : www.tatary1.narod.ru

ñàéò \"òàòàðû â Ãåðìàíèè\": Èçìåíèëîñü íàçâàíèå ñàéòà

Ñàéò \"Òàòàðû â Ãåðìàíèè\" íàçûâàåòñÿ òåïåðü \"Òàòàðû è áàøêèðû â Ãåðìàíèè\". Îí ñ 2002 ãîäà òåñíî ñâÿçàí ñ Òàòàðî-Áàøêèðñêèì Êóëüòóðíûì Öåíòðîì Ãåðìàíèè (ÒÁÊÖ) è òàòàðî-áàøêèðñêèì èçäàòåëüñòâîè \"Áåðòóãàí\". Íîâîå íàçâàíèå áîëåå ÷åòêî îòðàæàåò ïîçèöèþ ñàéòà. ...

: 11 2007 .15:02:55 by Àëèÿ Òàéñèíà
26 2006 . | : http://forum.belem.ru/

Âñåìèðíûé web-ôîðóì òàòàðîÿçû÷íûõ ó÷èòåëåé: Îòêðûëñÿ Âñåìèðíûé web-ôîðóì òàòàðîÿçû÷íûõ ó÷èòåëåé

 ðàìêàõ ïðîåêòà http://belem.ru îòêðûëñÿ Âñåìèðíûé web-ôîðóì òàòàðîÿçû÷íûõ ó÷èòåëåé ïî àäðåñó http://forum.belem.ru...

: 31 2006 .08:50:10 by Ðàèë Ãàòàóëëèí
18 2006 . | : http://www.tatarinform.ru/news/society/?id=30120

18 ìàÿ 2006 ã. â Êàçàíè îòêðûëñÿ IV ôîðóì Òàòíåòà

(Êàçàíü, 18 ìàÿ, «Òàòàð-èíôîðì», Ðèôêàò Òðèãóëîâ). Â Êàçàíè îòêðûëñÿ IV ôîðóì èíòåðíåò-ñàéòîâ, ïîñâÿùåííûé èñòîðèè è òðàäèöèÿì òàòàðñêîãî íàðîäà, «Òàòàðñêèé Èíòåðíåò». Îðãàíèçàòîðàìè ìåðîïðèÿòèÿ ñòàëè Àãåíòñòâî ÐÒ ïî ìàññîâîé ...

: 02 2006 .10:11:12 by marat
01 2006 . | : http://minem.pochta.ru

Âûøåë ïåðâûé íîìåð ýëåêòðîííîãî îôôëàéí æóðíàëà "Belem&IT" íà òàòàðñêîì ÿçûêå. Æóðíàë áóäåò èíôîðìèðîâàòü íîâèíêàìè ÈÒ, ïîìîæåò â îáëàñòè ïðîãðàììèðîâàíèÿ è äèçàéíà, îòâåòèò íà âîïðîñû ÷èòàòåëåé. Èñòî÷íèê æóðíàëà - ñàéò "Èíôîðìàòèêà òàòàð÷à!" (http://minem.pochta.ru)...

: 16 2006 .11:38:14 by Ðàèë Ãàòàóëëèí
19 2006 . | : http://www.tatresurs.h15.ru

TRK da 500 bəylər!!!
 êàòàëîãå TRK - 500 ññûëîê íà òàòàð ðåñóðñû!
ÒÐÊ ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç ñàìûõ ïîëíûõ êàòàëîãîâ Òàòíåòà, âñåãî çà ïîëãîäà â íåì ñêîïèëîñü 500 ññûëîê, ÷èñëî ññûëîê ðàñòåò êàê è ðàñòåò ÒàòÍåò â öåëîì. Îáðàùàéòåñü, ðàçìåùàéòå ññûëêè!!
Rəxim itegez!!!

...

: 16 2006 .11:38:56 by Sarı Bolğar
09 2006 . | : http://www.intertat.ru/index.php?cat=t&bigoffset=0µoffset=0&id=82560

Êàçàíäà "Òàòàðëàð.ðó" ñàéòûíûң 5 åëëûê áәéðәìå óçäû. Áөòåíäөíüÿ òàòàð êîíãðåññû Áàøêàðìà êîìèòåòû áèíàñûíäà îåøòûðûëãàí òàíòàíàäà "Òàòàðëàð.ðó" îåøòûðãàí "Åë òàòàðû-2005" áәéãåñåíäә җèңү÷åëәð äә áүëәêëәíäå....

: 16 2006 .11:39:55 by http://minem.pochta.ru
01 2006 . | : http://www.ufatat.narod.ru

Ñàéò Óôèìñêèõ Òàòàð: Ñàéò Óôèìñêèõ Òàòàð Ýøëè!

Ñàéò Óôèìñêèõ Òàòàð - êîðåííîãî íàñåëåíèÿ ðàâíèííîãî Áàøêîðòîñòàíà. ...

: 16 2006 .11:40:39 by Óôàëû
1   2   3   4   5   6   >


4.12.2023

.

:

- ...

"" - , .

. .

, . 10 < >

: Marat Gareev.

, , :

© 2006. | : Marat Gareev